Page 20 - 6_synedrio PaidoEndo
P. 20

 Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
Προφορικές Ανακοινώσεις
           ΕΑ7
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΒΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ Α ΣΤΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Κουτάκη Δ.1,2, Χαρμανδάρη Ε.1,2, Παλτόγλου Γ.1,2
1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αθήνα, Ελλάδα, 2 Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
         20
ΣΚΟΠΟΣ: Η βισφαινόλη Α (BPA) αποτελεί έναν ενδοκρινικό διαταράκτη με ευρεία χρήση σε πλαστικά προϊόντα. Ως ενδοκρινικός διαταράκτης ορίζεται μία εξωγενής ουσία ή μείγμα που μεταβάλλει τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και κατά συνέπεια προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε έναν άθικτο οργανισμό, ή στους απογόνους του. Η βισφαινόλη Α αναγνωρίστηκε αρχικά ως ένα ξενο-οιστρογόνο αλληλεπιδρώντας με τους πυρηνικούς στεροειδικούς υποδοχείς και έκτοτε αρκετά δεδομένα δείχνουν μια πιθανή συσχέτιση της ΒΡΑ με τη διαταραχή λειτουργίας διαφόρων φυσιολογικών συστημάτων στα παιδιά, όπως η ανάπτυξη του εγκεφάλου, ο λιπώδης ιστός και η θυρεοειδική λειτουργία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνοψίσει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της BPA στον άξονα της υπόφυσης-θυρεοειδούς των νεογνών, των παιδιών και των εφήβων.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική αναζήτηση των βάσεων δεδομένων, Medline (1999-2021), Scopus (2005-2021), Clinical Trials.gov (2008-2021), Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL (2011-2021) και Google Scholar (2005-2021) σύμφωνα με τις οδηγίες PRISMA guidelines. Περιλήφθηκαν μελέτες ασθενών-μαρτύρων, συγχρονικές και κοόρτης που αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ της βισφαινόλης Α και των επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών νεογνών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αρχικά αξιολογήθηκαν 102 άρθρα, τα οποία περιορίστηκαν σε 73 άρθρα αφού εντοπίστηκαν και εξαιρέθηκαν τα διπλότυπα. Εν συνεχεία, 73 άρθρα αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους ερευνητές με βάση τον τίτλο / περίληψη τους, καθώς και τα προκαθορισμένα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης, παρέμειναν 18 άρθρα με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για περαιτέρω αξιολόγηση. Τέλος, 12 άρθρα πλήρους κειμένου θεωρήθηκαν επιλέξιμα και συμπεριλήφθηκαν. Στην πλειοψηφία των μελετών διαφαίνεται μια αντίστροφη συσχέτιση της Βισφαινόλης Α με την θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH). Επιπλέον, αναφέρεται μείωση του όγκου του θυρεοειδικού αδένα αυξανόμενων των συγκεντρώσεων της ΒΡΑ, εύρημα συμβατό με την αντίστροφη συσχέτιση με την TSH. Αυτή η συσχέτιση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική αν λάβουμε ύποψη τη σημασία των θυρεοειδικών ορμονών στην ομαλή νευρολογική ανάπτυξη των νεογνών/παιδιών. Επιπλέον, νεογνά στα οποία μετρήθηκε η έκθεση βισφαινόλης στις μητέρες κατά τη διάρκεια της κύησης παρουσίαζαν διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας όταν οι μητέρες είχαν υψηλότερες σγκεντρώσεις ΒΡΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο κύησης προτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα πιθανό παράθυρο ευαλωτότητας. Η βισφαινόλη Α μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης στους υποδοχείς του θυρεοειδούς (TR), σε μεταγραφικό επίπεδο και στην έκφραση γονιδίων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στις μέρες μας η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, συμπεριλαμβανομένης της Βισφαινόλης Α, είναι πιθανώς αναπόφευκτη. Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν μια πιθανή επίδραση της BPA στον αναπτυσσόμενο θυρεοειδή αδένα των παιδιών, ενισχύοντας τις συμβουλές για τον περιορισμό της χρήσης προϊόντων που έχουν μολυνθεί από BPA όπως τα πλαστικά μπιμπερό. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί και οι επιδράσεις της BPA στη λειτουργία του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια των σταδίων πρώιμης ζωής.
   18   19   20   21   22